Tin nổi bật

Đề thi THPT Quốc gia 2018 sẽ thế nào? Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Đề thi thử THPTQG môn Hóa THPT Lê Hồng Phong 2015

Bởi tuyensinh247 lúc 2:13 - 27/05/2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN               THI THỬ THPT QUỐC GIA

 Trường THPT Lê Hồng Phong MÔN: HÓA HỌC

   Thời gian làm bài: 90 phút;

        (50 câu trắc nghiệm)

 

  Mã đề thi 132

Câu 1: Cho sơ đồ sau:

De thi thu THPTQG mon Hoa THPT Le Hong Phong 2015

CTCT của E là

A. (CH3)2C(OH)-CH2CH3.                                  B. (CH3)2CH-CH(OH)CH3.

C. (CH3)2C=CHCH3.                                           D. (CH3)2CH-CH2CH2OH.

Câu 2: Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp

A. điện phân dung dịch NaNO3, không có màng ngăn điện cực.

B. điện phân NaCl nóng chảy.

C. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực.

D. điện phân dung dịch NaCl bão hòa , có màng ngăn điện cực.

Câu 3: Cho các phản ứng hóa học sau:

a)  2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O.                b)  2NaNO3 → 2NaNO2 + O2.

c)  2NO+2NaOH →NaNO2 + NaNO3 + H2O.         d)  KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2O.

e)  2F2 + 2H2O → 4HF + O2.                                  g) 2CaOCl2 + CO2 + H2O →CaCO3 +CaCl2 + 2HClO

Các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là

A. b, c, d, e, g.               B. b, c, d, e.                   C. b, d, e, g.                   D. a, b, c, e

Câu 4: Chọn phát biểu sai ?

A.    Các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm cho ra hợp chất có màu tím đặc trưng.

B.     Khi thủy phân đến cùng peptit trong môi trường axit hoặc kiềm thu được  các -amino axit.

C.    Phân tử peptit mạch hở chứa n gốc-amino axit có n -1 số liên kết peptit.

D. Tetrapeptit là hợp chất có liên kết peptit mà phân tử có chứa 4 gốc -amino axit.

Câu 5: Một hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức X, Y (MX  < My). Đun nóng 12,5 gam hỗn hợp A với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 7,6 gam hỗn hợp ancol no B, đơn chức có khối lượng phân tử hơn kém nhau 14 đvC và hỗn hợp hai muối Z. Đốt cháy 7,6 gam B thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X, Y trong hỗn hợp A lần lượt là:

A. 59,2%; 40,8%                 B. 50%; 50%                              C. 40,8%; 59,2%            D. 66,67%; 33,33%

Câu 6: Để nhận biết ion NO3 người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng, bởi vì:

A. Tạo ra khí không màu hóa nâu trong không khí, dung dịch có màu xanh.

B. Tạo ra kết tủa có màu vàng.

C. Tạo ra khí không màu hóa nâu trong không khí, dung dịch có màu vàng.

D. Tạo ra khí có màu nâu, dung dịch có màu xanh.

Câu 7: Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 1M, dung dịch nào dẫn điện tốt nhất

A. H2SO4                       B. Ba(OH)2                    C. Al2(SO4)3                   D. NH4NO3

Câu 8: Phát biểu nào sau đây không chính xác:

A. P trắng có cấu trúc mạng tinh thể                    B. P đỏ bền hơn P trắng

C. P trắng và P đỏ đều dễ tan trong nước.           D. P đỏ là chất rắn có cấu trúc polime

Câu 9: Cho 2,8 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M; khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là

A. 4,08.                          B. 4,48.                          C. 3,20.                          D. 4,72.

Câu 10: M là hỗn hợp của một ancol no X mạch hở và axit hữu cơ đơn chức Y đều mạch hở. Đốt cháy hết 0,4 mol hõn hợp M cần 30,24 lít O2 (đktc) vừa đủ, thu được 52,8 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Biết số nguyên tử Cacbon trong X và Y bằng nhau. Số mol của Y lớn hơn số mol của X. Công thức phân tử X và, Y trong M là:

A. C3H8O2 và  C3H4O2         B. C3H8O3 và  C3H4O2            C. C3H8O2 và  C3H6O2     D. C3H8O và  C3H4O2

Câu 11: Trong công nghiệp chế tạo ruột phích, người ta thường sử dụng phản ứng hoá học nào sau đây?

A. Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

B. Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

C. Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

D. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

Câu 12: Lấy 16 gam CuO hòa tan trong dung dịch H2SO4 20% ( vừa đủ). Sau đó làm nguội dung dịch đến 100C, thì có m gam CuSO4. 5H2O tách ra khỏi dung dịch. Biết độ tan của CuSO4 ở 100C là 17,4. Giá trị của m là:

A. 30,5                           B. 31,24                         C. 37,5                           D. 30,712

Câu 13: Lấy x gam P2O5 cho tác dụng với 338 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 3x gam chất rắn. Xác định x?

A. 11,36 gam                 B. 17,04 gam                 C. 12,78 gam                 D. 14,20 gam

Câu 14: Cho dãy các chất: H2NCH2COOH, C6H5NH2, C2H5NH2, CH3COOH. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH và HCl là

A. 2.                               B. 1.                               C. 3.                               D. 4.

Câu 15: Cho 53,2 gam một kim loại R thuộc nhóm A vào bình chứa 49,03 gam dung dịch HCl 29,78%. Cho bốc hơi cẩn thận dung dịch tạo thành trong điều kiện không có không khí, thu được bã rắn là hỗn hợp 3 chất, khối lượng 99,92 gam. Kim loại R là:

A. Li                              B. Ba                              C. Na                             D. K

Câu 16: Dãy gồm các chất nào sau đây đều có tính lưởng tính ?

A. Al, Al2O3, Al(OH)3 , NaHCO3                        B. Al, Al2O3, Al(OH)3, AlCl3

C. Al2O3, Al(OH)3, AlCl3, Na[Al(OH)4]             D. NaHCO3, Al(OH)3, ZnO, H2O

Câu 17: Cho 29,6 gam gam hỗn hợp AlCl3 và FeCl3 với tỷ lệ mol 1:1 tác dụng với dung dịch Na2S dư sau phản ứng hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là:

A. 18,2 gam                   B. 28,5 gam                   C. 14,3 gam                   D. 18,4 gam

Câu 18: Chọn phát biểu đúng:

A. Xà phòng là sản phẩm của phản ứng este hóa của glyxerol và các muối natri của axit béo

B. Chất giặt rửa tổng hợp không phải là muối natri của axit béo nhưng có tính năng giặt rửa như xà phòng

C. Muối natri hoặc kali của axit hữu cơ là thành phần chính của xà phòng

D. Không được dùng chất giặt rửa tổng hợp giặt đồ trong nước cứng

Câu 19: Cho 0,25 mol axit acrylic trộn với 0,3 mol ancol đơn chức X đem thực hiện phản ứng este hóa thu được thu được 18 gam este. Tách lấy lượng ancol và axit dư cho tác dụng với Na thấy thoát ra 2,128 lít H2. Công thức của ancol và hiệu suất phản ứng este hóa là :

A. CH2=CH-CH2OH, H%= 78%                         B. CH3­- CH2OH, H% = 72%.

C. CH2=CH-CH2OH, H% = 72%                        D. CH3OH, H% = 68%

Câu 20: X là một amino axit no (phân tử chỉ có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm -COOH). Cho 0,03 mol X tác dụng với dung dịch chứa 0,05 mol HCl thu được dung dịch Y. Thêm 0,1 mol NaOH vào Y sau phản ứng đem cô cạn thu được 9,335 gam chất rắn. X là

A. Glixin.                       B. Alanin.                      C. Valin.                        D. Phenylalanin

Câu 21: Chọn phát biểu đúng.

A. Crom tác dụng với clo, t0 thu được CrCl2

B. Các số oxi hóa đặc trưng của crom là +1 đến +6.

C. CrO3 là một oxit axit.

D. Ion đicromat   có màu vàng.

Câu 22: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tính chất hoá học chung của kim loại là tính khử.

B. Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ ion Ca2+, Mg2+

C. Có thể điều chế nhôm bằng cách điện phân nóng chảyAlCl3

D. Trong các hợp chất, nguyên tố kim loại kiềm thổ chỉ có số oxi hóa là +2

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 1,76 gam một ancol X đơn chức, sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư thì thu được 10 gam kết tủa. Mặt khác, cho X đun với H2SO4 đặc ở 1700C thì thu được 1 anken duy nhất. Có bao nhiêu ancol thỏa mãn?

A. 4                                     B. 8                                       C. 7                            D. 3

Câu 24: Nhóm các kim loại nào sau đây đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường tạo dung dịch kiềm ?

A. K, Be, Na .                B. Na, Mg, K.                C. Na, K, Ba.                 D. Na, K, Al .

Câu 25: Cho các nguyên tố sau : K, Ca thuộc chu kì 4 và Mg, Al thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn. Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần theo thứ tự nào dưới đây ?

A. Ca, K, Mg, Al                B. K, Ca, Al, Mg                  C. K, Mg, Ca, Al                    D. K, Ca, Mg , Al

Câu 26: Có các dung dịch loãng của các muối sau: MgCl2, AlCl3, FeCl3, FeCl2, CdCl2, BaCl2, CuCl2. Khi cho dung dịch Na2Svào các dung dịch muối trên. Số trường hợp phản ứng sinh ra chất kết tủa là

A. 4.                               B. 6.                               C. 5.                               D. 7.

Câu 27: Thêm từ từ cho đến hết 0,5 mol dung dịch HCl vào hỗn hợp dung dịch Y gồm 0,2 mol NaOH và 0,15 mol NaAlO2. Lượng kết tủa thu được là:

A. 15,6 gam                   B. 11,7 gam                   C. 7,8 gam                     D. 3,9 gam

Câu 28: Thủy phân một pentapeptit mạch hở thu được 3,045 gam Ala- Gly- Gly, 3,48 gam Gly – Val, 7,5 gam Gly,  x mol Val và y mol Ala. Giá trị x, y có thể là:

A. 0,03;  0,035 hoặc 0,13;  0,06                           B. 0,055;  0,06 hoặc 0,13;  0,06

C. 0,055;  0,135 hoặc 0,035;  0,06                       D. 0,03;  0,035 hoặc 0,13; 0,035

Câu 29: Một loại nước cứng, khi được đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hoà tan những hợp chất nào sau đây ?

A. Ca(HCO3)2 , MgCl2.                                        B. Mg(HCO3)2 , CaCl2.

C. Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2.                               D. MgCl2 , CaSO4.

Câu 30: Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

A. Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH)                      B. Glyxin (CH2NH2-COOH)

C. Lysin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH)                       D. Axit adipic (HOOC[CH2]4 -COOH)

Câu 31: Dãy gồm các chất nào sau đây chỉ được cấu tạo bởi các gốc α-glucozơ?

A. Tinh bột và xenlulozơ                                        B. Tinh bột và mantozơ

C. Saccarozơ và mantozơ                                       D. saccarozơ và xenlulozơ

Câu 32: Hiện tượng xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 là:

A. Dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam.

B. Dung dịch chuyển từ màu vàng sau không màu.

C. Ddịch chuyển từ không màu sang màu da cam.

D. Ddịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng.

Câu 33: Phát biểu nào sau đây không đúng:

A. Nước mềm là nước không chứa hoặc chứa ít ion Ca2+, Mg2+.

B. Nước cứng tạm thời là nước có chứa ion HCO3.

C. Nước cứng là nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+­.

D. Nước cứng vĩnh cữu là nước cứng có chứa ion Cl hoặc SO42- hoặc cả hai.

Câu 34: Dãy nào dưới đây gồm tất các các chất không phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nguội?

A. Au, Pt, Fe, Cu.                      B. Al, Fe, Cr, Cu.            C. Fe, Cr, Al, Au.                  D. Fe, Al, Ag.

Câu 35: Dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với Na và NaOH

A. phenol, etyl axetat, o- crezol                           B. axit axetic, phenol, etyl axetat

C. axit axetic, phenol, o-crezol                             D. axit axetic, phenol, ancol etylic

Câu 36: Cho các cặp oxi hoá – khử sau: Zn2+/Zn, Cu2+/Cu, Fe2+/Fe.  Biết tính oxi hoá của các ion tưng dần theo thứ tự: Zn2+, Fe2+, Cu2+ tính khử giảm dần theo thứ tự Zn, Fe, Cu. Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào không xảy ra?

A. Zn+FeCl2                          B. Cu+FeCl2                         C. Zn+CuCl2                        D. Fe+CuCl2

Câu 37: Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều tính khử giảm dần là

A. Mg, Zn, Cu.                      B. Mg, Cu, Zn.                     C. Cu, Mg, Zn.                       D. Cu, Zn, Mg.

Câu 38: Cho 2,76 gam chất hữu cơ A( chứa C, H, O) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản. Cho A tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó đem cô cạn thì phần bay hơi chỉ có nước và 4,44 gam chất rắn còn lại chứa 2 muối natri. Nung 2 muối này trong oxi dư, phản ứng hoàn toàn thu được 3,18 gam Na2CO , 2,464 lít CO2 (đktc) và 0,9 gam nước. Công thức cấu tạo thỏa mãn của A là:

A. 1                                            B. 2                                   C. 3                                           D. 4

Câu 39: Chất nào sau đây không tác dụng với triolêin?

A. H2                              B. Dung dịch NaOH                   C. Dung dịch Br2                       D. Cu(OH)2

Câu 40: Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phương trình hoá học sau:

N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k)  DH = -92kJ

Hãy cho biết điều khẳng định nào sau đây là đúng? Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra amoniac nhiều hơn nếu:

A. giảm nồng độ của khí nitơ và khí hiđro.                     B. giảm áp suất chung và nhiệt độ của hệ.

C. tăng nhiệt độ của hệ.                                             D. tăng áp suất chung của hệ và giảm nhiệt độ của hệ

Câu 41: Cho xenlulozơ phản ứng hoàn toàn với anhiđric axetic thì sản phẩm tạo thành gồm 6,6 g CH3COOH và 11,1 g hỗn hợp X gồm xelulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat. Thành phần phần trăm về khối lượng của xenlulozơ điaxetat trong hỗn hợp X là :

A. 77,84%.                                    B. 22,16%.                        C. 75%.                               D. 25%

Câu 42: Cho 3,12 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1,2M (lấy dư) thoát ra 1,344 lít khí (đktc) và dung dịch X. Thêm tiếp 100 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch X thu được kết tủa có khối lượng là

A. 3,9 gam.                               B. 6,24 gam.                    C. 3,12 gam.                           D. 4,68 gam.

Câu 43: Hợp chất A có công thức phân tử C3H9NO2. Cho 8,19 gam A tác dụng với 100 ml dung dịch KOH 1M. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và khí Y có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm. Cô cạn dung dịch X được 9,38 gam chất rắn khan (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi). Công thức cấu tạo thu gọn của A là

A. CH3CH2COOH3NCH3.                                   B. CH3COOH3NCH3.

C. CH3CH2COONH4.                                          D. HCOOH3NCH2CH3.

Câu 44: Hãy cho biết với thuốc thử dd AgNO3 / NH3 phân biệt được các chất trong dãy chất nào sau đây?

A. glucozơ và fructozơ                                        B. mantozơ và glucozơ

C. mantozơ và saccarozơ                                     D. mantozơ và fructozơ

Câu 45: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Độ âm điện của 4 nguyên tố H, N, Br  I được xếp tăng dần theo dãy : N<H<Br<I.

B. Trong một nhóm A, từ trên xuống độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố giảm. Trong một chu kì, với các nguyên tố s và p, từ trái qua phải, độ âm điện tăng .

C. Một phi kim mạnh có độ âm điện lớn, trái lại, một kim loại mạnh có độ âm điện nhỏ .

D. Độ âm điện là đại lượng đặc trưng định lượng cho khả năng của một nguyên tử trong phân tử hút electron về phía mình .

Câu 46: Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào sau đây?

A. Cho không khí đi qua hơi nước.                        B. Dùng phốt pho để đốt cháy hết oxi không khí.

C. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.               D. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hòa.

Câu 47: Cho Na dư vào dung dịch chứa ZnCl2. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra?

A. có khí bay lên và có kết tủa trắng xuất hiện sau đó tan 1 phần.

B. có kim loại Zn xuất hiện.

C. có khí bay lên và có kết tủa trắng xuất hiện

D. có khí bay lên và có kết tủa trắng xuất hiện sau đó tan hoàn toàn.

Câu 48: Khi thực hiện phản ứng este hoá 1mol CH3COOH và 1mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để dạt được hiệu suất cực đại là 90% ( tính theo axit) khi tiến hành phản ứng este hoa 1mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là:

A. 2,125mol                   B. 0,456 mol                  C. 2,412mol                   D. 2,925mol

Câu 49: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm a mol CuxFeSy và b mol FeSy ( a: b =1: 3; x,y nguyên dương) trong dung dịch HNO3 đặc nóng thu được dung dịch Y chỉ gồm 2 muối sunfat, đồng thời giả phóng 43,008 lít ( đktc) hỗn hợp 2 khí có tỉ khối so với He là 12,9375. Giá trị a, b lần lượt là:

A. 0, 03375; 0,10125             B. 0;035; 0,105             C. 0,0335 ; 0, 1005            D. 0,0375 ; 0,01125

Câu 50: Đốt m gam hỗn hợp FeS và FeS2 bằng 28 lít hỗn hợp X gồm O2, O3, N2 (đktc) có tỉ khối so với H2 là 20,12, thu được 5m/6 gam chỉ gồm 1 chất rắn và 26,32 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm SO2 và N2 có tỉ khối so với không khí là n. Giá trị của m và n lần lượt là:

A. 56,6 và 1,56                     B. 57,6 và 1,76                      C. 67,2 và 1,7                           D. 48 và 1,76

Đáp án sẽ được Tuyensinh247 cập nhật sau, các em chú ý theo dõi.

Nguồn: THPT Lê Hồng Phong – Phú Yên

 

Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website

Trang FB88 cá độ online tốt nhất. Link vào ca cuoc 365 nhanh nhất. Soi kèo tip bong da. nhận đào tạo seo và facebook ad. Dịch vụ thông cống nghẹt quận tân bình - Báo giá thông cống nghẹt quận bình tân Dịch vụ hút hầm cầu bình dương uy tín Báo giá hút hầm cầu quận thủ đức tốt nhất Vệ sinh tổng hợp https://vesinhtonghop.com/. Link xem truc tiep bong da. Link thay thế bong88 mới nhất. Truy cập FB88. Link nhà cái 365cacuoc Vip. keo nha cai uy tín. Nhà cái vaow88.top. Đại lý bán thuốc diệt côn trùng. đại lý thuốc diệt mối uy tín.