Giải đáp cuộc sống

Kế toán chi phí (Cost Accounting) là gì? Đặc điểm

kế toán chi phi

khái niệm

kế toán chi phí trong tiếng anh là cost accounting.

Bạn đang xem: Accounting cost là gì

kế toán chi pHí là một hình thức kế toan quản lí nhằm mục đích nắm bắt tổng chi pHí sản xuất của công ty bằng cach đánh gián chi bi bi bi -biến ũt ũt ũt ũt ũt ũt ũt ũt ũt ũt chi phí cố định, chẳng hạn như chi phí thuê.

Đặc điểm của kế toán chi phí

Tham khảo: Sinh năm 1993 mệnh gì? Tuổi Quý Dậu hợp tuổi nào & Màu gì?

kế toán chi phí ược sử dụng bởi ội ngũ quản lí nội bộ của công ty ể ể xác ịnh tất cả các chi phí biến ổi và cố ịịnh liên liên. Ầu tiên, họ sẽ đo lường và ghi lại các chi pHí này một cach riêng lẻ, sau đó so Sánh chi pHí ầu vào với kết quảu ưu ị hỗ hỗ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ tương lai. có nhiều loại chi phí liên quan đến kế toán chi phí, được liệt kê như sau:

chi phí cố định: là chi phí không thay đổi tùy theo mức độ sản xuất. Đy thường là những chi phí như thế chấp hoặc thuhn tiền thuê trên một tòa nhà hoặc một phần thiết bị ược khấu hao thoo tỉ lệ cốnthán. việc tăng hoặc giảm mức sản xuất sẽ không gây ra thay đổi trong các chi phí này.

chi phí biến đổi: là chi phí gắn liền với mức độ sản xuất của công ty. Ví dụ, một cửa hàng hoa tăng cường kiểm kê sắp xếp hoa của họ cho ngày valentine sẽ pHải chịu chi pHí pHí cao hơn khi họ mua số Lượng hoa tĂng lên từn ươm ho hrặc thn’c Trung thrung Thươn vươn vườn vườn vườn vườn vườn vườn vườn vườn vườn vườn vườn v.

chi phí hoạt động: là chi phí liên quan đến hoạt động hàng ngày của một doanh nghiệp. các chi phí này có thể cố định hoặc thay đổi tùy thuộc vào tình huống.

Xem thêm: Chạy việt dã là gì và hướng dẫn các kỹ thuật chạy HIỆU QUẢ

chi phí trực tiếp: là chi phí liên quan cụ thể đến việc sản xuất một sản phẩm. nếu một người rang cà phê dành 5 tiếng ể rang cà phê, chi trực tiếp của thành phẩm bao gồm giờ lao ộng của người rang cà phê và chi phí củt.

.

chi phí gián tiếp: là chi phí không liên quan trực tiếp đến sản phẩm. trong ví dụ về máy rang cà phê, chi phí năng lượng để làm nóng máy rang sẽ là gián tiếp vì nó không chính xác và khó theo dõi đối với từng sảm.

so sánh kế toán chi phí và kế toán tài chính

mặc dù kế toán chi pHí thường ược sử dụng bởi các cấp quản líc của một công ty ể hỗ trợ cho việc ưa ra quyết ịnh kinh doan, nhưng kế toá tài chyhhhi h ịnh kinh doanh doanh doanh doanh doanh do . nợ bên ngoài thường thấy. kế toán tài chynh thể hiện tình hình tài chynh và hiệu suất của một công ty thông qua báo cáo tài chynh, bao gồm thông tin về doanh thu, chi phín, tài sản và ni.

tuy nhiên, kế toán chi phí lại hữu Ích nhất trong việc quản lí ngân sách và thiết lập các chương trình kiểm sot chi phí, có thể cải thiện tỉn cad ẻ. >

một điểm khác biệt chynh giữa kế toán chi pHí và kế toán tài chynh là, trong khi trong kế toán tài chynh, chi pHí ược phân loại tùy thuộc vào loại giao d, Thi ịc ịc ịc ượ ượ ượ ượ ượ. theo nhu cầu thông tin của các cấp quản lí.

do kế toán chi pHí chỉ ược sửng nội bội các cấp quản li, nên nó không cần pHải đáp ứng bất kìêu chuẩn cụ thể nào, vi dụ như cácy nguy tắt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượp) và, do đó, có cách sử dụng khác nhau giữa các công ty hoặc các bộ phận.

(theo investopedia)

Xem thêm: Sinh viên năm nhất, hai, ba tiếng Anh là gì?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button