Đáp Án Chính Xác Nhất Môn Sinh Học Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia

Để đánh giá kết quả bài thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 các bạn hãy xem thông chi chi tiết đáp án môn sinh học năm 2020 tại bài viết này.

Để có thể ước tính điểm thi môn hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn đàn thông tin tuyển sinh xin gửi đến các bạn .

Thông qua những đáp án này các bạn hãy so sánh với bài làm của mình để có thể xác định tương đối kết quả bài thi cũng như điểm của mình trong kỳ thi năm nay.

Đáp án môn sinh học – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

Đáp án mã đề 201 môn sinh học

81.A 82.B 83.D 84.A 85.A 86.A 87.D 88.D 89.A 90.C
91.A 92.C 93.C 94.A 95.A 96.B 97.A 98.A 99.D 100.A
101.C 102.C 103.D 104.D 105.B 106.D 107.D 108.B 109.C 110.B
111.D 112.C 113.C 114.B 115.B 116.C 117.B 118.C 119.B 120.B

Đáp án mã đề 202 môn sinh học

81.B 82.D 83.D 84.A 85.D 86.B 87.C 88.C 89.D 90.D
91.C 92.D 93.C 94.A 95.D 96.D 97.B 98.A 99.C 100.A
101.C 102.D 103.C 104.A 105.C 106.A 107.C 108.B 109.B 110.D
111.B 112.B 113.A 114.A 115.B 116.B 117.C 118.A 119.C 120.B

Đáp án mã đề 203 môn sinh học

81.A 82.B 83.D 84.A 85.C 86.C 87.D 88.C 89.B 90.D
91.C 92.B 93.C 94.B 95.D 96.C 97.D 98.C 99.C 100.B
101.C 102.A 103.C 104.B 105.B 106.A 107.D 108.B 109.C 110.B
111.D 112.D 113.B 114.A 115.B 116.D 117.D 118.B 119.D 120.B

Đáp án mã đề 204 môn sinh học

81.B 82.D 83.C 84.A 85.B 86.A 87.A 88.D 89.C 90.D
91.B 92.B 93.C 94.D 95.B 96.A 97.A 98.C 99.D 100.D
101.D 102.B 103.C 104.C 105.B 106.A 107.D 108.C 109.C 110.D
111.B 112.A 113.A 114.B 115.C 116.B 117.C 118.B 119.B 120.B

Đáp án mã đề 205 môn sinh học

81.C 82.D 83.C 84.C 85.C 86.D 87.A 88.B 89.C 90.D
91.D 92.C 93.A 94.C 95.A 96.C 97.A 98.B 99.C 100.A
101.A 102.B 103.D 104.B 105.C 106.A 107.C 108.D 109.D 110.A
111.A 112.C 113.D 114.A 115.A 116.C 117.D 118.D 119.A 120.D

Đáp án mã đề 206 môn sinh học

81.B 82.A 83.A 84.B 85.A 86.D 87.D 88.B 89.C 90.A
91.A 92.D 93.D 94.D 95.C 96.A 97.B 98.A 99.A 100.D
101.C 102.C 103.D 104.C 105.C 106.C 107.D 108.D 109.A 110.B
111.B 112.C 113.C 114.C 115.A 116.A 117.B 118.A 119.B 120.B

Đáp án mã đề 207 môn sinh học

81.A 82.A 83.C 84.A 85.D 86.A 87.B 88.D 89.A 90.D
91.B 92.B 93.B 94.A 95.C 96.C 97.A 98.D 99.B 100.D
101.C 102.A 103.C 104.A 105.C 106.D 107.D 108.D 109.C 110.A
111.A 112.A 113.C 114.D 115.D 116.C 117.D 118.C 119.C 120.A

Đáp án mã đề 208 môn sinh học

81.A 82.A 83.D 84.C 85.D 86.D 87.A 88.D 89.B 90.A
91.D 92.D 93.B 94.D 95.D 96.C 97.B 98.A 99.B 100.B
101.B 102.C 103.A 104.A 105.C 106.C 107.C 108.A 109.A 110.A
111.C 112.B 113.C 114.B 115.B 116.C 117.B 118.C 119.C 120.A

Đáp án mã đề 209 môn sinh học

81.C 82.A 83.D 84.C 85.C 86.A 87.C 88.C 89.C 90.B
91.A 92.B 93.B 94.B 95.C 96.C 97.D 98.B 99.A 100.A
101.D 102.D 103.A 104.B 105.A 106.B 107.D 108.B 109.A 110.D
111.D 112.D 113.A 114.D 115.D 116.A 117.D 118.B 119.B 120.D

Đáp án mã đề 210 môn sinh học

81.D 82.D 83.A 84.D 85.A 86.A 87.B 88.A 89.C 90.C
91.A 92.A 93.C 94.C 95.B 96.B 97.C 98.B 99.C 100.B
101.B 102.C 103.B 104.C 105.D 106.D 107.B 108.D 109.D 110.A
111.A 112.B 113.D 114.D 115.D 116.A 117.B 118.A 119.B 120.B

Đáp án mã đề 211 môn sinh học

81.A 82.D 83.B 84.C 85.B 86.A 87.B 88.D 89.D 90.B
91.D 92.D 93.C 94.C 95.C 96.B 97.C 98.B 99.A 100.A
101.B 102.C 103.B 104.D 105.B 106.A 107.B 108.D 109.D 110.A
111.A 112.C 113.C 114.C 115.A 116.B 117.A 118.D 119.A 120.A

Đáp án mã đề 212 môn sinh học

81.B 82.B 83.A 84.D 85.B 86.D 87.D 88.A 89.C 90.C
91.A 92.C 93.C 94.C 95.B 96.D 97.C 98.C 99.B 100.C
101.A 102.A 103.B 104.D 105.B 106.D 107.C 108.C 109.B 110.A
111.C 112.D 113.C 114.C 115.D 116.A 117.A 118.D 119.A 120.A

Đáp án mã đề 213 môn sinh học

81.B 82.C 83.A 84.A 85.A 86.B 87.C 88.A 89.C 90.C
91.D 92.B 93.D 94.C 95.D 96.D 97.B 98.A 99.B 100.A
101.C 102.B 103.C 104.D 105.C 106.D 107.C 108.A 109.B 110.B
111.D 112.A 113.A 114.C 115.D 116.D 117.C 118.B 119.A 120.D

Đáp án mã đề 214 môn sinh học

81.D 82.B 83.B 84.D 85.B 86.B 87.C 88.D 89.A 90.D
91.C 92.A 93.D 94.B 95.A 96.B 97.C 98.A 99.B 100.A
101.B 102.A 103.A 104.B 105.C 106.B 107.A 108.D 109.A 110.A
111.A 112.B 113.D 114.D 115.D 116.A 117.D 118.C 119.A 120.D

Đáp án mã đề 215 môn sinh học

81.B 82.C 83.C 84.C 85.A 86.C 87.A 88.D 89.A 90.D
91.A 92.A 93.A 94.D 95.D 96.B 97.D 98.D 99.D 100.C
101.C 102.B 103.C 104.B 105.C 106.A 107.B 108.D 109.C 110.B
111.D 112.B 113.B 114.D 115.A 116.B 117.B 118.B 119.D 120.B

Đáp án mã đề 216 môn sinh học

81.A 82.A 83.A 84.A 85.D 86.C 87.D 88.D 89.D 90.A
91.C 92.D 93.D 94.B 95.A 96.D 97.B 98.C 99.C 100.A
101.C 102.C 103.C 104.B 105.A 106.C 107.B 108.B 109.A 110.A
111.C 112.D 113.C 114.B 115.B 116.D 117.B 118.C 119.B 120.B

Đáp án mã đề 217 môn sinh học

81.B 82.A 83.A 84.B 85.B 86.D 87.B 88.B 89.C 90.D
91.A 92.A 93.D 94.B 95.A 96.C 97.B 98.B 99.D 100.B
101.D 102.C 103.B 104.A 105.C 106.D 107.C 108.B 109.D 110.D
111.C 112.C 113.A 114.C 115.D 116.C 117.A 118.D 119.A 120.C

Đáp án mã đề 218 môn sinh học

81.A 82.D 83.B 84.B 85.C 86.D 87.C 88.D 89.B 90.B
91.C 92.A 93.A 94.D 95.C 96.B 97.B 98.B 99.C 100.A
101.A 102.B 103.C 104.A 105.A 106.A 107.B 108.C 109.C 110.B
111.C 112.C 113.B 114.C 115.B 116.B 117.A 118.A 119.B 120.B

Đáp án mã đề 219 môn sinh học

81.B 82.B 83.D 84.B 85.C 86.B 87.A 88.D 89.C 90.A
91.B 92.B 93.D 94.C 95.A 96.A 97.C 98.C 99.A 100.C
101.B 102.B 103.D 104.D 105.C 106.D 107.C 108.D 109.A 110.B
111.D 112.A 113.B 114.D 115.C 116.A 117.C 118.A 119.D 120.D

Đáp án mã đề 220 môn sinh học

81.A 82.D 83.B 84.A 85.B 86.C 87.C 88.B 89.D 90.D
91.C 92.B 93.B 94.A 95.A 96.C 97.B 98.A 99.B 100.B
101.D 102.A 103.D 104.D 105.A 106.C 107.A 108.C 109.B 110.C
111.A 112.D 113.D 114.B 115.C 116.A 117.D 118.A 119.D 120.A

Đáp án mã đề 221 môn sinh học

81.C 82.B 83.B 84.D 85.A 86.A 87.C 88.A 89.B 90.C
91.B 92.A 93.A 94.D 95.C 96.D 97.A 98.B 99.B 100.C
101.A 102.D 103.C 104.B 105.D 106.C 107.D 108.B 109.A 110.C
111.B 112.A 113.A 114.B 115.C 116.A 117.C 118.B 119.C 120.C

Đáp án mã đề 222 môn sinh học

81.B 82.A 83.A 84.A 85.A 86.C 87.B 88.B 89.C 90.C
91.B 92.B 93.A 94.C 95.B 96.A 97.A 98.B 99.D 100.C
101.C 102.C 103.A 104.B 105.B 106.D 107.A 108.D 109.D 110.B
111.D 112.A 113.D 114.D 115.C 116.A 117.D 118.C 119.A 120.D

Đáp án mã đề 223 môn sinh học

81.D 82.C 83.A 84.D 85.C 86.B 87.A 88.C 89.C 90.B
91.C 92.D 93.B 94.B 95.A 96.C 97.B 98.B 99.C 100.B
101.A 102.D 103.C 104.C 105.B 106.C 107.C 108.A 109.A 110.D
111.D 112.C 113.D 114.A 115.D 116.A 117.D 118.D 119.A 120.A

Đáp án mã đề 224 môn sinh học

81.C 82.A 83.B 84.D 85.B 86.C 87.D 88.D 89.C 90.A
91.D 92.B 93.C 94.B 95.D 96.B 97.A 98.D 99.C 100.B
101.D 102.A 103.D 104.D 105.C 106.C 107.B 108.D 109.C 110.B
111.C 112.B 113.D 114.B 115.D 116.B 117.C 118.D 119.C 120.D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *