Đáp Án Môn Lịch Sử Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT

Các bạn có thể xem đáp án môn lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại bài viết này, để đánh giá kết quả bài thi của mình

Để có thể đánh giá kết quả bài thi cũng như ước tính điểm thi của mình, diễn đàn thông tin tuyển sinh xin được gửi tới các bạn năm 2020 chính xác nhất.

Đáp án 24 mã đề môn lịch sử

Đáp án môn lịch sử mã đề 301

1. D 2. C 3. B 4. A 5. C 6. D 7. B 8. B 9. C 10. D
11. D 12. B 13. C 14. A 15. D 16. A 17. B 18. B 19. A 20. A
21. A 22. D 23. B 24. D 25. B 26. A 27. B 28. A 29. D 30. D
31. A 32. A 33. A 34. D 35. B 36. A 37. B 38. D 39. D 40. D

Đáp án môn lịch sử mã đề 302

1. B 2. C 3. B 4. B 5. D 6. B 7. D 8. B 9. C 10. A
11. C 12. A 13. B 14. A 15. D 16. A 17. C 18. B 19. C 20. A
21. D 22. A 23. A 24. C 25. A 26. B 27. B 28. A 29. A 30. C
31. C 32. B 33. B 34. C 35. B 36. B 37. A 38. A 39. C 40. C

Đáp án môn lịch sử mã đề 303

1. A 2. B 3. D 4. A 5. C 6. B 7. D 8. B 9. D 10. C
11. D 12. D 13. C 14. C 15. A 16. D 17. B 18. D 19. D 20. D
21. B 22. C 23. B 24. B 25. B 26. C 27. C 28. D 29. B 30. D
31. B 32. C 33. C 34. B 35. C 36. D 37. B 38. C 39. D 40. B

Đáp án môn lịch sử mã đề 304

1. A 2. B 3. C 4. A 5. B 6. C 7. B 8. C 9. D 10. D
11. D 12. B 13. D 14. D 15. A 16. D 17. A 18. B 19. A 20. D
21. A 22. A 23. D 24. A 25. A  26. A 27. D 28. B 29. B 30. A
31. B 32. A 33. A 34. D 35. D 36. B 37. A 38. D 39. B 40. B

Đáp án môn lịch sử mã đề 305

1. C 2. C 3. D 4. C 5. A 6. A 7. A 8. B 9. B 10. B
11. A 12. C 13. A 14. B 15. B 16. C 17.C  18. B 19. D 20. D
21. C 22. A 23. D 24. D 25. D 26. C 27. C 28. D 29. D 30. C
31. A 32. D 33. A 34. A 35. D 36. C 37. C 38. A 39.C  40. A

Đáp án môn lịch sử mã đề 306

1. B 2. C 3. A 4. C 5. C 6. C 7. D 8. B 9. D 10. A
11. B 12. B 13. A 14. C 15. A 16. D 17. D 18. D 19. C 20. C
21. A 22. D 23. C 24. A 25. A 26. C 27. C 28. C 29. A 30. D
31. A 32. A 33. D 34. A 35. D 36. D 37. C 38. D 39. A 40. A

Đáp án môn lịch sử mã đề 307

1. C 2. C 3. C 4. B 5. D 6. D 7. A 8. A 9. B 10. C
11. B 12. A 13. B 14. C 15. C 16. B 17. A 18. C 19. C 20. C
21. B 22. C 23. D 24. C 25. B 26. A 27. C 28. A 29. D 30. D
31. D 32. B 33. B 34. B 35. A 36. A 37. B 38. D 39. D 40. A

Đáp án môn lịch sử mã đề 308

1. B 2. D 3. C 4. B 5. C 6. A 7. D 8. D 9. B 10. D
11. B 12. D 13. C 14. A 15. A 16. C 17. B 18. C 19. A 20. C
21. B 22. B 23. B 24. C 25. A 26. B 27. D 28. C 29. B 30. A
31. C 32. C 33. D 34. D 35. D 36. B 37. D 38. A 39. D 40. B

Đáp án môn lịch sử mã đề 309

1. B 2. A 3. C 4. A 5. A 6. B 7. B 8. A 9. D 10. D
11. C 12. D 13. D 14. D 15. B 16. B 17. D 18. A 19. D 20. C
21. A 22. D 23. A 24. B 25. C 26. B 27. D 28. D 29. C 30. C
31. D 32. D 33. B 34. C 35. A 36. D 37. A 38. A 39. C 40. C

Đáp án môn lịch sử mã đề 310

1. A 2. C 3. D 4. D 5. A 6. A 7. C 8. C 9. B 10. D
11. C 12. C 13. D 14. C 15. C 16. B 17. B 18. B 19. A 20. B
21. D 22. B 23. C 24. B 25. A 26. B 27. B 28. A 29. A 30. B
31. A 32. A 33. B 34. C 35. B 36. C 37. B 38. C 39. C 40. A

Đáp án môn lịch sử mã đề 311

1. B 2. C 3. A 4. C 5. D 6.A  7. B 8. D 9. A 10. D
11. C 12. B 13. A 14. C 15. D 16. B 17. D 18. B 19. B 20. B
21. A 22. D 23. A 24. D 25. B 26. A 27. C 28. C 29. C 30. B
31. B 32. A 33. C 34. A 35. B 36. A 37. C 38. C 39. B 40. C

Đáp án môn lịch sử mã đề 312

1. A 2. A 3. C 4. C 5. B 6. C 7. D 8. C 9. A 10. D
11. D 12. A 13. B 14. C 15. A 16. C 17. B 18. A 19. B 20. C
21. D 22. D 23. B 24. D 25. B 26. A 27. A 28. A 29. B 30. D
31. B  32. B 33. D 34. D 35. B 36. B 37. D 38. A 39. A 40. B

Đáp án môn lịch sử mã đề 313

1. D 2. A 3. D 4. C 5. D 6. D 7. C 8. A 9. C 10. D
11. C 12. A 13. D 14. B 15. C 16. B 17. A 18. D 19. C 20. C
21. B 22. D 23. B 24. D 25. A 26. A 27. B 28. B 29. D 30. A
31. B 32. C 33. C 34. A 35. B 36. C 37. A 38. D 39. B 40. A

Đáp án môn lịch sử mã đề 314

1. B 2. A 3. B 4. B 5. A 6. B 7. C 8. C 9. D 10. B
11. A 12. C 13. B 14. A 15. D 16. B 17. C 18.C  19. D 20. A
21. C 22. D 23. A 24. A 25. A 26. D 27. D 28. C 29. C 30. A
31. B 32. D 33. B 34. B 35. D 36. C 37. A 38. D 39. A 40. D

Đáp án môn lịch sử mã đề 315

1. B 2. D 3. D 4. D 5. B 6. C 7. B 8. B 9. A 10. D
11. D 12. D 13. C 14. A 15. C 16. A 17. D 18. B 19. D 20. C
21. C 22. B 23. D 24. C 25. B 26. A 27. D 28. B 29. C 30. A
31. D 32. C 33. A 34. B 35. C 36. B 37. C 38. B 39. C 40. C

Đáp án môn lịch sử mã đề 316

1. B 2. C 3. B 4. C 5. B 6. A 7. A 8. A 9. A 10. A
11. C 12. B 13. A 14. C 15. D 16. C 17. A 18. A 19. A 20. C
21. D 22. D 23. A 24. B 25. D 26. A 27. D 28. D 29. C 30. D
31. D 32. C 33. B 34. B 35. D 36. C 37. C 38. B 39. C 40. D

Đáp án môn lịch sử mã đề 317

1. B 2. A 3. D 4. A 5. A 6. D 7. A 8. C 9. D 10. C
11. C 12. D 13. A 14. A 15. B 16. B 17. D 18. D 19. B 20. B
21. C 22. D 23. C 24. C 25. B 26. C 27. B 28. C 29. A 30. A
31. D 32. C 33. C 34. D 35. A 36. B 37. A 38. C 39. C 40. D

Đáp án môn lịch sử mã đề 318

1. D 2. C 3. D 4. D 5. A 6. A 7. A 8. C 9. A 10. D
11. B 12. B 13. B 14. C 15. B 16. C 17. D 18. B 19. D 20. D
21. D 22. A 23. A 24. D 25. C 26. A 27. B 28. A 29. D 30. C
31. B 32. C 33. B 34. B 35. B 36. A 37. C 38. A  39. B 40. C

Đáp án môn lịch sử mã đề 319

1. C 2. C 3. B 4. C 5. A 6. D 7. A 8. B 9. D 10. D
11. D 12. C 13. D 14. A 15. A 16. B 17. A 18. B 19. A 20. A
21. D 22. B 23. A 24. C 25. C 26. C 27. D 28. B 29. A 30. C
31. B 32. A 33. A 34. C 35. B 36. B 37. C 38. C 39. B 40. C

Đáp án môn lịch sử mã đề 320

1. C 2. C 3. B 4. D 5. A 6. A 7. D 8. C 9. C 10. A
11. B 12. A 13. C 14. C 15. A 16. C 17. C 18. D 19. C 20. D
21. B 22. D 23. C 24. B 25. C 26. D 27. B 28. B 29. D 30.A 
31. A 32. D 33. A 34. B 35. D 36. B 37. B 38. A 39. B 40. D

Đáp án môn lịch sử mã đề 321

1. B 2. A 3. A 4. D 5. D 6. C 7. B 8. B 9. B 10. C
11. A 12. C 13. C 14. C 15. A 16. C 17. C 18.A  19. D 20. A
21. B 22. B 23. D 24. D 25. B 26. C 27. D 28. A 29. D 30. D
31. A 32. B 33. B 34. D 35. B 36. B 37. D 38. A 39. A 40. D

Đáp án môn lịch sử mã đề 322

1. D 2. A 3. C 4. D 5. C 6. A 7. A 8. C 9. B 10. B
11. D 12. C 13. D 14. A 15. B 16. B 17. B 18. D 19. D 20. D
21. A 22. B 23. C 24. C 25. A 26. A 27. D 28. D 29. C 30. B
31. A 32. C 33. D 34. D 35. C 36. B 37. A 38. A 39. D 40. D

Đáp án môn lịch sử mã đề 323

1. A 2. D 3. B 4. D 5. A 6. C 7. D 8. D 9. C 10. B
11. C 12. C 13. D 14. A 15. D 16. A 17. C 18. B 19. B 20. D
21. C 22. B 23. C 24. B 25. D 26. D 27. A 28.A  29. B 30. D
31. A 32. B 33. C 34. B 35. C 36. A 37. C 38. A 39. B 40. C

Đáp án môn lịch sử mã đề 324

1. A 2. D 3. A 4. C 5. C 6. A 7. A 8. C 9. D 10. C
11. C 12. D 13. B 14. A 15. B 16. A 17. B 18. B 19. B 20. D
21. A 22. C 23. D 24. D 25. C 26. D 27. B 28. B 29. D 30. C
31. A 32. D 33. C 34. B 35. B 36. A 37. D 38. A 39. C 40. C

 

Bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *