Đáp Án Môn Toán Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Năm 2020 Chính Xác Nhất

Các bạn hãy xem đáp án chính xác nhất của 24 mã đề môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại bài viết này, 

Diễn đàn xin được gửi tới các bạn đáp án chính xác nhất của 24 mã đề môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 bao gồm các mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124.

Các em học sinh tham gia năm 2020 đã hoàn thành môn thi Toán vào chiều ngày 09/08/2020, để biết kết quả và đánh giá điểm môn Toán của mình các em hãy so sánh kết quả mình làm với đáp môn Toán chính xác nhất dưới đây.

Xem thêm:

Đáp án 24 mã đề môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020:

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 101- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 101
1.C 11.B 21.C 31.C 41.A
2.B 12.C 22.C 32.C 42.A
3.B 13.D 23.C 33.C 43.A
4.D 14.B 24.B 34.B 44.B
5.D 15.B 25.C 35.A 45.C
6.A 16.A 26.A 36.C 46.A
7.C 17.B 27.C 37.A 47.A
8.A 18.C 28.A 38.A 48.B
9.D 19.B 29.B 39.B 49.C
10.D 20.B 30.A 40.B 50.C

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 102- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 102
1.D 11.B 21.D 31.D 41.D
2.C 12.B 22.B 32.D 42.B
3.D 13.C 23.C 33.B 43.C
4.B 14.D 24.D 34.C 44.D
5.A 15.C 25.B 35.C 45.C
6.B 16.A 26.B 36.A 46.C
7.C 17.C 27.C 37.A 47.A
8.C 18.B 28.B 38.D 48.A
9.D 19.A 29.A 39.B 49.D
10.C 20.A 30.A 40.D 50.A

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 103- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 103
1.C 11.D 21.A 31.A 41.A
2.A 12.B 22.B 32.C 42.D
3.C 13.A 23.B 33.D 43.D
4.C 14.C 24.D 34.A 44.A
5.B 15.D 25.A 35.C 45.A
6.C 16.C 26.D 36.A 46.B
7.D 17.B 27.A 37.C 47.A
8.D 18.D 28.A 38.A 48.A
9.C 19.C 29.A 39.C 49.B
10.A 20.C 30.D 40.A 50.D

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 104 – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 104
1.C 11.B 21.B 31.B 41.B
2.A 12.A 22.A 32.B 42.A
3.C 13.B 23.D 33.D 43.B
4.B 14.B 24.C 34.C 44.D
5.C 15.C 25.A 35.C 45.B
6.B 16.A 26.D 36.A 46.C
7.B 17.D 27.A 37.D 47.D
8.D 18.C 28.A 38.A 48.C
9.C 19.A 29.B 39.B 49.D
10.A 20.D 30.C 40.A 50.D

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 105 – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 105
1.A 11.A 21.D 31.A 41.C
2.A 12.D 22.C 32.D 42.D
3.C 13.A 23.D 33.B 43.B
4.D 14.C 24.D 34.D 44.D
5.A 15.A 25.B 35.D 45.B
6.D 16.B 26.D 36.B 46.C
7.A 17.C 27.A 37.A 47.C
8.D 18.C 28.C 38.C 48.C
9.D 19.D 29.A 39.A 49.B
10.A 20.B 30.A 40.B 50.B

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 106 – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 106
1.D 11.C 21.B 31.D 41.B
2.A 12.C 22.D 32.C 42.C
3.C 13.C 23.B 33.D 43.D
4.D 14.A 24.B 34.B 44.D
5.A 15.A 25.B 35.B 45.C
6.C 16.B 26.C 36.D 46.B
7.D 17.C 27.C 37.C 47.D
8.D 18.A 28.D 38.B 48.C
9.B 19.A 29.B 39.D 49.D
10.D 20.B 30.D 40.C 50.D

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 107 – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 107
1.B 11.A 21.A 31.B 41.A
2.D 12.D 22.D 32.B 42.B
3.C 13.D 23.A 33.C 43.D
4.B 14.A 24.A 34.D 44.C
5.C 15.A 25.A 35.A 45.D
6.D 16.C 26.D 36.C 46.A
7.D 17.A 27.D 37.D 47.A
8.B 18.C 28.C 38.C 48.C
9.D 19.C 29.B 39.C 49.A
10.C 20.B 30.A 40.A 50.B

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 108 – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 108
1.C .B11 21.C 31.B 41.A
2.B 12.B 22.D 32.C 42.D
3.D 13.D 23.A 33.B 43.A
4.B 14.A 24.A 34.B 44.B
5.D 15.D 25.B 35.A 45.C
6.D 16.B 26.C 36.D 46.C
7.C 17.A 27.A 37.D 47.D
8.D 18.C 28.C 38.A 48.D
9.D 19.C 29.A 39.C 49.C
10.B 20.A 30.D 40.B 50.C

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 109 – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 109
1.A 11.A 21.D 31.A 41.C
2.A 12.D 22.C 32.D 42.D
3.C 13.A 23.D 33.B 43.B
4.D 14.C 24.D 34.D 44.D
5.A 15.A 25.B 35.D 45.B
6.D 16.B 26.D 36.B 46.C
7.A 17.C 27.A 37.A 47.C
8.D 18.C 28.C 38.C 48.C
9.D 19.D 29.A 39.A 49.B
10.A 20.B 30.A 40.B 50.B

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 109 – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 110
1.A 11.B 21.B 31.B 41.A
2.D 12.B 22.B 32.D 42.A
3.D 13.D 23.A 33.B 43.A
4.D 14.B 24.A 34.A 44.B
5.D 15.A 25.D 35.D 45.A
6.A 16.A 26.D 36.B 46.B
7.C 17.B 27.B 37.B 47.B
8.A 18.B 28.A 38.D 48.D
9.A 19.B 29.B 39.A 49.A
10.B 20.D 30.B 40.D 50.D

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 111 – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 111
1.C 11.A 21.C 31.A 41.A
2.C 12.A 22.A 32.A 42.B
3.D 13.C 23.B 33.B 43.D
4.C 14.D 24.B 34.B 44.B
5.C 15.D 25.B 35.B 45.C
6.A 16.B 26.D 36.A 46.D
7.A 17.D 27.A 37.D 47.B
8.B 18.C 28.A 38.B 48.C
9.C 19.C 29.C 39.C 49.D
10.A 20.D 30.B 40.B 50.D

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 112 – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 112
1.C 11.B 21.C 31.D 41.D
2.B 12.B 22.C 32.D 42.A
3.C 13.A 23.D 33.A 43.A
4.B 14.C 24.A 34.D 44.B
5.C 15.A 25.C 35.C 45.C
6.B .C16 26.D 36.B 46.A
7.A 17.B 27.D 37.D 47.D
8.C 18.D 28.A 38.B 48.C
9.D 19.D 29.B 39.C 49.D
10.C 20.B 30.A 40.D 50.B

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 113 – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 113
1.C 11.D 21.A 31.D 41.B
2.A 12.D 22.D 32.B 42.B
3.C 13.C 23.A 33.B 43.D
4.D 14.D 24.B 34.B 44.C
5.A 15.A 25.C 35.C 45.C
6.C 16.B 26.C 36.B 46.B
7.C 17.A 27.D 37.D 47.C
8.B 18.A 28.B 38.D 48.C
9.A 19.B 29.C 39.C 49.B
10.A 20.B 30.A 40.C 50.D

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 114 – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 114
1.D 11.A 21.B 31.C 41.A
2.B 12.B 22.D 32.D 42.B
3.B 13.D 23.D 33.A 43.D
4.D 14.A 24.A 34.D 44.C
5.D 15.D 25.C 35.B 45.A
6.D 16.C 26.B 36.D 46.B
7.B 17.A 27.A 37.B 47.A
8.D 18.A 28.A 38.B 48.D
9.A 19.B 29.C 39.C 49.D
10.A 20.D 30.C 40.B 50.B

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 115 – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 115
1.D 11.B 21.A 31.D 41.C
2.B 12.B 22.C 32.A 42.C
3.B 13.A 23.D 33.D 43.A
4.C 14.C 24.D 34.B 44.B
5.C 15.D 25.B 35.D 45.B
6.A 16.D 26.B 36.B 46.B
7.D 17.D 27.B 37.C 47.A
8.D 18.C 28.D 38.B 48.D
9.C 19.A 29.A 39.C 49.A
10.D 20.A 30.B 40.B 50.A

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 116 – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 116
1.B 11.A 21.A 31.B 41.D
2.D 12.A 22.D 32.D 42.A
3.C 13.B 23.C 33.B 43.C
4.B 14.D 24.A 34.D 44.C
5.C 15.D 25.B 35.B 45.B
6.A 16.B 26.B 36.C 46.C
7.D 17.D 27.A 37.B 47.A
8.D 18.C 28.C 38.B 48.A
9.B 19.C 29.A 39.A 49.C
10.D 20.B 30.C 40.B 50.D

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 117 – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 117
1.D 11.B 21.B 31.C 41.B
2.C 12.A 22.B 32.D 42.C
3.D 13.D 23.A 33.D 43.B
4.A 14.C 24.A 34.B 44.C
5.B 15.C 25.B 35.D 45.B
6.B 16.D 26.D 36.A 46.C
7.C 17.A 27.C 37.A 47.C
8.D 18.D 28.C 38.D 48.B
9.A 19.A 29.A 39.B 49.B
10.B 20.D 30.A 40.D 50.A

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 118 – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 118
1.D 11.C 21.C 31.A 41.A
2.C 12.C 22.C 32.B 42.D
3.C 13.A 23.A 33.A 43.B
4.D 14.D 24.C 34.B 44.B
5.A 15.B 25.C 35.D 45.A
6.A 16.A 26.C 36.C 46.D
7.C 17.D 27.A 37.D 47.B
8.C 18.B 28.B 38.A 48.A
9.D 19.D 29.D 39.B 49.A
10.D 20.B 30.C 40.A 50.A

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 119 – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 119
1.D 11.D 21.B 31.A 41.D
2.B 12.D 22.B 32.B 42.B
3.A 13.C 23.D 33.A 43.C
4.A 14.D 24.B 34.A 44.C
5.A 15.A 25.D 35.B 45.C
6.B 16.A 26.C 36.C 46.B
7.C 17.B 27.C 37.D 47.D
8.B 18.A 28.A 38.C 48.C
9.C 19.B 29.D 39.A 49.C
10.B 20.A 30.D 40.B 50.C

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 120 – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 120
1.A 11.A 21.B 31.D 41.A
2.A 12.C 22.C 32.A 42.D
3.C 13.D 23.B 33.D 43.D
4.D 14.B 24.B 34.B 44.C
5.D 15.A 25.B 35.B 45.B
6.A 16.D 26.C 36.D 46.C
7.C 17.B 27.A 37.A 47.A
8.B 18.C 28.C 38.A 48.C
9.A 19.D 29.C 39.C 49.D
10.D 20.B 30.B 40.A 50.A

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 121 – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 121
1.B 11.C 21.C 31.D 41.B
2.A 12.A 22.C 32.A 42.B
3.C 13.B 23.A 33.A 43.C
4.B 14.D 24.C 34.D 44.D
5.B 15.B 25.D 35.C 45.C
6.D 16.A 26.A 36.C 46.C
7.C 17.A 27.C 37.A 47.A
8.B 18.D 28.C 38.B 48.A
9.C 19.D 29.A 39.D 49.B
10.D 20.B 30.B 40.C 50.A

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 122 – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 122
1.A 11.A 21.C 31.A 41.A
2.A 12.C 22.D 32.D 42.B
3.A 13.A 23.C 33.C 43.D
4.D 14.B 24.C 34.A 44.B
5.B 15.B 25.C 35.D 45.B
6.A 16.B 26.D 36.C 46.D
7.C 17.B 27.A 37.D 47.B
8.D 18.B 28.C 38.C 48.B
9.A 19.D 29.C 39.D 49.B
10.A 20.A 30.B 40.B 50.B

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 114 – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 123
1.D 11.D 21.A 31.A 41.A
2.C 12.B 22.C 32.A 42.C
3.B 13.A 23.C 33.B 43.B
4.B 14.B 24.C 34.A 44.A
5.B 15.A 25.C 35.D 45.D
6.A 16.B 26.A 36.C 46.B
7.B 17.C 27.A 37.C 47.C
8.D 18.C 28.C 38.B 48.A
9.A 19.A 29.B 39.C 49.A
10.D 20.D 30.C 40.C 50.D

Đáp án môn Toán – Mã đề thi 114 – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề 124
1.D 11.B 21.A 31.D 41.B
2.C 12.C 22.C 32.D 42.A
3.A 13.B 23.C 33.D 43.A
4.A 14.D 24.B 34.C 44.D
5.B 15.D 25.A 35.A 45.D
6.D 16.D 26.A 36.D 46.D
7.B 17.C 27.D 37.B 47.C
8.D 18.B 28.B 38.A 48.D
9.B 19.C 29.D 39.B 49.B
10.B 20.C 30.B 40.D 50.C

Trên đây là do diễn đàn tuyển sinh tổng hợp, hy vọng sẽ giúp được các bạn có thể tra cứu và đánh giá được kết quả thi môn Toán của mình. Chúc các bạn sẽ có một kết quả tốt nhất.

PL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *