Đáp Án Môn Vật Lý Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia Năm 2020

Các bạn hãy xem đáp án chính xác nhất của 24 mã đề môn vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 tại bài viết này.

Nhằm giúp các bạn học sinh có thể tính và đánh giá điểm thi của mình, diễn đàn xin gửi tới các bạn đáp án chính xác nhất của 24 mã đề môn vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Các bạn hãy tham khảo để có thể đánh giá và tính điểm số mình đã đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay. 

đáp án môn vật lý

Đáp Án 24 mã đề Môn Vật Lý

Đáp án mã đề 201 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.C 11.B 21.D 31.D
2.B 12.A 22.D 32.D
3.D 13.B 23.B 33.D
4.A 14.D 24.D 34.B
5.C 15.B 25.A 35.B
6.A 16.A 26.A 36.A
7.C 17.A 27.B 37.D
8.D 18.A 28.A 38.D
9.C 19.D 29.D 39.A
10.A 20.A 30.B 40.B

Đáp án mã đề 202 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.D 11.A 21.C 31.A
2.B 12.B 22.A 32.C
3.C 13.B 23.A 33.B
4.D 14.C 24.B 34.A
5.D 15.A 25.A 35.A
6.B 16.A 26.B 36.A
7.A 17.C 27.B 37.B
8.C 18.C 28.A 38.C
9.C 19.B 29.B 39.C
10.D 20.B 30.C 40.B

Đáp án mã đề 203 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.D 11.B 21.B 31.B
2.A 12.D 22.A 32.A
3.A 13.B 23.A 33.B
4.C 14.A 24.D 34.D
5.C 15.C 25.D 35.D
6.D 16.A 26.B 36.B
7.A 17.D 27.D 37.D
8.B 18.A 28.D 38.B
9.D 19.D 29.B 39.A
10.C 20.B 30.A 40.B

Đáp án mã đề 204 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.C 11.D 21.C 31.B
2.A 12.B 22.B 32.D
3.D 13.B 23.B 33.D
4.C 14.D 24.C 34.D
5.C 15.D 25.C 35.B
6.B 16.C 26.A 36.C
7.B 17.D 27.D 37.B
8.C 18.D 28.D 38.B
9.C 19.D 29.D 39.C
10.A 20.B 30. B 40.C

Đáp án mã đề 205 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.C 11.A 21.A 31.C
2.C 12.B 22.C 32.B
3.C 13.C 23.B 33.D
4.C 14.B 24.D 34.D
5.B 15.B 25.C 35.B
6.A 16.B 26.A 36.B
7.A 17.C 27.D 37.B
8.D 18.D 28.A 38.A
9.C 19.B 29.A 39.D
10.D 20.C 30.C 40.C

Đáp án mã đề 206 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.B 11.D 21.C 31.A
2.D 12.A 22.C 32.C
3.D 13.B 23.C 33.D
4.A 14.D 24.A 34.A
5.C 15.C 25.A 35.D
6.D 16.C 26.C 36.A
7.D 17.D 27.C 37.D
8.C 18.B 28.D 38.C
9.B 19.B 29.A 39.A
10.C 20.A 30.C 40.A

Đáp án mã đề 207 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.D 11.D 21.A 31.D
2.B 12.A 22.A 32.A
3.A 13.D 23.C 33.A
4.C 14.C 24.A 34.B
5.A 15.C 25.C 35.D
6.A 16.D 26.D 36.C
7.C 17.A 27.D 37.B
8.A 18.C 28.B 38.B
9.C 19.D 29.A 39.D
10.C 20.D 30.C 40.D

Đáp án mã đề 208 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.D 11.C 21.A 31.C
2.A 12.D 22.B 32.D
3.B 13.D 23.A 33.D
4.C 14.D 24.A 34.A
5.B 15.A 25.B 35.B
6.B 16.C 26.A 36.C
7.B 17.C 27.D 37.B
8.B 18.D 28.B 38.C
9.C 19.D 29.C 39.B
10.B 20D 30.D 40.C

Đáp án mã đề 209 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.B 11.B 21.A 31.A
2.B 12.B 22.B 32.A
3.A 13.C 23.C 33.A
4.B 14.C 24.B 34.D
5.B 15.A 25.D 35.A
6.C 16.C 26.A 36.C
7.B 17.B 27.A 37.D
8.A 18.D 28.B 38.D
9.D 19.C 29.D 39.D
10.B 20.D 30.D 40.D

Đáp án mã đề 210 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.B 11.B 21.B 31.C
2.A 12.D 22.B 32.A
3.A 13.D 23.C 33.C
4.D 14.C 24.A 34.B
5.C 15.D 25.A 35.B
6.A 16.C 26.C 36.C
7.C 17.B 27.A 37.B
8.C 18.B 28.A 38.A
9.D 19.B 29.A 39.B
10.B 20.C 30.C 40.B

Đáp án mã đề 211 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.D 11.D 21.B 31.A
2.D 12.B 22.A 32.D
3.B 13.C 23.B 33.A
4.C 14.D 24.D 34.C
5.D 15.C 25.D 35.C
6.B 16.B 26.A 36.A
7.A 17.D 27.B 37.C
8.B 18.D 28.C 38.C
9.C 19.A 29.A 39.D
10.D 20.A 30.C 40.A

Đáp án mã đề 212 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.B 11.B 21.B 31.D
2.A 12.C 22.C 32.C
3.A 13.C 23.B 33.D
4.C 14.C 24.B 34.D
5.C 15.B 25.B 35.D
6.D 16.A 26.A 36.B
7.A 17.B 27.C 37.A
8.A 18.D 28.D 38.C
9.C 19.A 29.A 39.B
10.C 20.A 30.B 40.B

Đáp án mã đề 213 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.D 11.B 21.A 31.D
2.B 12.A 22.A 32.D
3.B 13.C 23.D 33.C
4.C 14.B 24.B 34.B
5.C 15.B 25.D 35.D
6.A 16.A 26.C 36.D
7.C 17.D 27.D 37.C
8.A 18.B 28.B 38.C
9.D 19.B 29.C 39.C
10.C 20.D 30.C 40.D

Đáp án mã đề 214 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.C 11.B 21.D 31.B
2.A 12.A 22.B 32.B
3.D 13.A 23.A 33.D
4.C 14.B 24.C 34.C
5.D 15.D 25.B 35.D
6.A 16.A 26.B 36.D
7.A 17.C 27.D 37.C
8.D 18.A 28.C 38.B
9.C 19.C 29.A 39.B
10.D 20C 30.A 40.D

Đáp án mã đề 215 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.A 11.C 21.D 31.A
2.B 12.B 22.D 32.B
3.D 13.C 23.B 33.B
4.B 14.C 24.A 34.D
5.B 15.D 25.A 35.A
6.A 16.C 26.D 36.A
7.C 17.D 27.B 37.C
8.C 18.A 28.D 38.B
9.B 19.A 29.A 39.A
10.D 20.B 30.C 40.C

Đáp án mã đề 216 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.A 11.C 21.A 31.D
2.D 12.B 22.D 32.B
3.C 13.D 23.C 33.A
4.A 14.C 24.D 34.C
5.D 15.C 25.B 35.A
6.C 16.B 26.B 36.C
7.D 17.D 27.D 37.C
8.A 18.B 28.C 38.D
9.A 19.B 29.A 39.A
10.A 20.B 30.C 40.A

Đáp án mã đề 217 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.B 11.C 21.D 31.A
2.B 12.D 22.B 32.B
3.C 13.B 23.D 33.A
4.A 14.C 24.C 34.B
5.B 15.D 25.D 35.C
6.A 16.C 26.D 36.A
7.B 17.B 27.A 37.C
8.C 18.C 28.D 38.D
9.C 19.D 29.C 39.B
10.B 20.A 30.D 40.A

Đáp án mã đề 218 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.A 11.D 21.D 31.C
2.D 12.D 22.A 32.A
3.A 13.C 23.B 33.B
4.B 14.C 24.A 34.A
5.B 15.B 25.B 35.A
6.D 16.A 26.A 36.C
7.D 17.C 27.C 37.C
8.C 18.D 28.C 38.B
9.D 19.B 29.B 39.C
10.D 20.B 30.A 40.B

Đáp án mã đề 219 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.B 11.D 21.A 31.A
2.A 12.B 22.C 32.D
3.C 13.A 23.C 33.C
4.B 14.B 24.A 34.C
5.A 15.A 25.D 35.D
6.C 16.C 26.D 36.A
7.C 17.D 27.A 37.C
8.B 18.B 28.D 38.D
9.B 19.D 29.C 39.D
10.B 20.D 30.C 40.C

Đáp án mã đề 220 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.B 11.A 21.B 31.C
2.B 12.A 22.A 32.D
3.D 13.A 23.B 33.C
4.D 14.B 24.C 34.D
5.A 15.A 25.A 35.C
6.C 16.A 26.B 36.A
7.C 17.B 27.D 37.C
8.D 18.B 28.C 38.B
9.A 19.C 29.B 39C.
10.C 20.D 30.C 40.A

Đáp án mã đề 221 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.A 11.A 21.D 31
2.C 12.D 22.B 32
3.B 13.B 23 33
4.A 14.B 24 34
5.D 15.C 25 35
6.A 16.A 26 36
7.D 17.D 27 37
8.C 18.A 28 38
9.B 19.A 29 39
10.C 20.C 30 40

Đáp án mã đề 222 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.B 11.B 21.C 31.B
2.C 12.A 22.B 32.C
3.B 13.D 23.C 33.B
4.B 14.D 24.B 34.A
5.B 15.D 25.D 35.B
6.A 16.A 26.C 36.B
7.C 17.D 27.C 37.A
8.D 18.A 28.C 38.A
9.D 19.A 29.A 39.D
10.D 20.A 30.D 40.D

Đáp án mã đề 223 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.B 11.A 21.A 31.D
2.B 12.C 22.C 32.B
3.D 13.A 23.A 33.C
4.D 14.C 24.D 34.D
5.C 15.D 25.D 35.D
6.A 16.A 26.C 36.A
7.B 17.B 27.A 37.A
8.A 18.B 28.B 38.D
9.B 19.B 29.D 39.C
10.D 20D 30.C 40.D

Đáp án mã đề 224 môn Vật lý – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

1.A 11.A 21.B 31.C
2.B 12.B 22.A 32.B
3.D 13.C 23.D 33.C
4.C 14.B 24.C 34.D
5.A 15.A 25.A 35.A
6.D 16.B 26.C 36.C
7.D 17.D 27.C 37.D
8.B 18.D 28.B 38.A
9.A 19.D 29.C 39.C
10.A 20.C 30.B 40.D

Trên đây là năm 2020 hy vọng qua bài viết các em học sinh có thể ước tính được điểm số môn Vật lý của mình. Chúc các em sẽ đạt được điểm số cao trong ký thi năm nay.

Năm nay của tất cả các trường đại học và học viện tại Việt Namsex tăng thêm 1-2 điểm so với các năm trước.

PL.

Bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *