Tư vấn tuyển sinh

[2020] Đối tượng ưu tiên, điểm ưu tiên khu vực tuyển sinh Đại học năm 2020

dưới đây là chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học năm 2020 theo đối tượng và khu vực theo quy định của bộ gd&

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh

Đối tượng ưu tiên là những đối tượng thuộc nhóm ưu tiên sẽ được cộng điểm khi xét tuyển vào đại học. theo quy định của bộ gd&Đt, nhóm đối tượng ưu tiên trong xét tuyển Đại học được phân chia cụ thể:

Bạn đang xem: điểm khu vực được cộng vào đâu

1. nhom u have 1 (ut1)

Điểm cộng: 2 điểm

dialogue:

– ối tượng 01: công dân việt nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường Trú (trong thời gian học thpt trung cấp) Trên 18 thang tại khu vực 1 quy ịi ịi ị

– ối tượng 02: Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 nĂm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua ược p>

– Đối tượng 03:

+ thương binh, bệnh binh, người có “giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”;

+ quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên k

+ quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;

+ quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại quy ngũ; theo quy;

+ các ối tượng ưu tiên quy ịnh tại điểm i, k, l, m khoản 1 điều 2 phap phaph số số 26/225/pl -ubtvqh11 ngày 29 thang 6 năm 2005 ược sửa ổi, bổ sung theo pha. 04/2012/ubtvqh13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ quốc hội về việc ưu đãi người có công với cách mạng;

– Đối tượng 04:

+ with liệt sĩ;

+ with thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ with của người ược cấp “giấy chứng nhận người hưởng chynh Sách như thương binh” mà người ược cấp “giấy chứng nhận người hưởng hưởng /p>

+ with của anh hùng lực lượng vũ trang, with của anh hùng lao động;

+ with đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trảp;</c

+ with của ngườic công với cach mạng quy ịnh tại điểm a, b, d khoản 1 điều 2 phap phap ổa ổa ổa ổa, b. số 04/2012/ubtvqh13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 về việc ưu đãi người có công với cách mạng;

2. nhom ưu tien 2 (ut2)

Điểm cộng: 1 điểm

Đói tượng:

Xem thêm: Nơi công cộng là gì?

– Đối tượng 05:

+ thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;

+ quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nGhĩa vụ trong công an nhân dân tại ngũ ược cử đi họcccc có thời gian pHục vụi dưới 12 that ở khu vực 1 và dưới 18 that ở khu vực khác;

+ chỉ huy trưởng, chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn ội Trưởng, Trung ội Trưởng dân quân tự vệ nòng cốt, dân quân tự vệ đã Hoàn Thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 that trở lên, dự vào ng. thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi hay Đkxt;

– Đối tượng 06:

+ công dân việt nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng

+ with thương binh, with bệnh binh, with của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

+ with của người hoạt ộng khang chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổc và làm nghĩa vục quốc tế có giấy chứng nhận ược hưởng chế ộ ưu tiên ngày 09 tháng 4 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh Ưu đãi ngcóờg vi mô>

+ con của người có công giúp đỡ cách mạng;

– Đối tượng 07:

+ người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy ịnh tại thông tư li-li-tịch số 37/2012/ttlt-blđtting-bet-be-be-bgtctct n. bộ lao ộng – thương binh và xã hội, bộ and tế, bộ tài chính và bộ gdđt quy ịnh vềc việc xác ịnh mức ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ

+ người lao ộng ưu Tu Thuộc tất cả Các The phần kinh tế ược từp tỉnh, bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nhghện, ược cấp bằp hury ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ động việt nam hoặc trung ương Đoàn tncs hồ chí minh;

+ giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm;

+ trung cấp dược, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào nhóm ngành sức khỏe;

c) những đối tượng ưu tiên khác đã được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành sẽ do bộ trưởng bột gdĐt xét;

d) người có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

Điểm ưu tien khu vực

khu vực cũng là một trong những ưu tiên trong tuyển sinh đại học. quy định này cũng đã được bộ gd&Đt quy định rõ:

– thí sinh học liên tục và tốt nghiệp tại khu vực nào sẽ được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. nếu trong 3 năm học thpt (hoặc trong thời gian học trung cấp) có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hược h. NếU MỗI NăM HọC MộT TRườNG Thuộc Các Khu Vực ưu Tiên KHAC NHAU HOặC NửA THờI GIAN HọC ở TRườNG NàY, NửA THI GIAN HọC ở TRườNG KIA THì TốT NGHIệP ở KHU V. quy định này áp dụng với cả những thí sinh đã tốt nghiệp vào những năm trước năm tuyển sinh.

Đối với các trường thpt do thay đổi địa giới hành chính, chuyển địa điểm hoặc thay đổi cấp hành chính, chính sách dẫn đến thay đổi mức ưu tiên khu vực thì mỗi giai đoạn hưởng mức ưu tiên khác nhau, trường sẽ được gán một mã trường khác nhau cùng với một mức ưu tiên khu vực phù hợp.

Xem thêm: Ngành Thiết kế âm thanh ánh sáng

thí sinh căn cứ thời gian học tập tại trường thpt chọn và điền đúng mã trường theo các giai đoạn ể ượ ượ ược hưởng đung mức ưu tiên theo khu vực

– các trường hợp được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú:

 • học sinh các trường thpt dân tộc nội trú;
 • học sinh các trường, lớp dự bị Đh;
 • HọC SINH COR Hộ KHẩU THườNG Trú (TRONG THờI GIAN HọC THPT HOặC TRUNG CấP) TRRên 18 THÁNG TạI CÁC Xã Khu Vực III Và Các Xã Có Thôn trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc và thủ tướng chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135; Các Thôn, Xã Khó KhĂn, ặc Biệt Khó KhĂn Tại Các ịa Bàn Theo Quy ịnh Của Thủ Tướng Chính PHủ NếU HọC THPT (Hoặc Trung cấp) Tại ịi điểm thu xã thuộc diện nói trên.
 • quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nGhĩa vụ trong công an nhân dân ược cử đi dự thi, nếu đong quân từ 18 that thang trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đc đc nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.
 • – cụ thể các khu vực tuyển sinh:

  • khu vực 1 (kv1) cộng ưu tiên 0.75 điểm gồm:

   các xã khu vực i, ii, iii thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định được áp dụng trong thời gian thí sinh học thpt hoặc trung cấp; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 theo quy định của thủ tướng chủủủủủ>

   – khu vực 2 – nông thôn (kv2-nt) cộng ưu tiên 0.5 điểm gồm:

   các địa phương không thuộc kv1, kv2, kv3;

   – khu vực 2 (kv2) cộng ưu tiên 0.25 điểm gồm:

   các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc kv1);

   – khu vực 3 (kv3) không cộng điểm ưu tiên gồm:

   các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương. thí sinh thuộc kv3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

   cách cộng điểm ưu tiên thi Đại học

   như vậy, nếu thí sinh thuộc một trong các đối tượng và khu vực dưới đây, điểm cộng cộng của thí sinh sẽ được tính như sau:

   nhóm ưu tien 1: được cộng 2 điểm

   nhóm ưu tien 2: được cộng 1 điểm

   khu vực 1: được cộng 0,75 điểm

   khu vực 2 – nt: được cộng 0,5 điểm

   khu vực 2: được cộng 0,25 điểm

   khu vực 3: không được cộng điểm ưu tiên

   ví dụ: nếu thí sinh nguyỄn vĂn a là đối tượng thuộc nhóm ưu tiên 1 và ở khu vực 1 thì sẽ được cộng tổng điàn 7, đià ti2

   hồ sơ hưởng ưu tiên theo đối tượng thí sinh cần chuẩn bị bản photocopy giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên; Đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số, giấy chứng nhận để hưởng đối tượng ưu tiên 01 là bản photocopy giấy khai sinh trên đó ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số và hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ hợp pháp minh chứng thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng (tính đến ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp thpt) tại khu vực 1 trong thời gian học thpt. Đối với thí sinh thuộc đối tượng người có công với cách mạng hoặc con của người có công với cách mạng: giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên là bản photocopy quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của sở lao động – thương binh và xã hội. thí sinh xuất trình bản chính của các giấy tờ nói trên để các trường đối chiếu khi làm thủ tục nhập học.

   Tham khảo: Ngành Truyền thông đa phương tiện là gì? Ra trường làm gì?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button