Tư vấn tuyển sinh

Học Phí Đại Học Hàng Hải Cập Nhật Mới Nhất

học pHí ại học hàng hải thay ổi Tuỳ Theo Các Mã Ngành đào tạo của Trường ại Học Hàng Hải Thông tin ược cập :

học phí Đại học hàng hải 2021 – 2022

nhóm ngành kĩ thuật & công nghệ

Bạn đang xem: Học phí đại học hàng hải

Điều khiển tàu biển

ma ngành: 7840106d101

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

khai thác máy tàu biển

ma ngành: 7840106d102

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

quản lý hàng hài

ma ngành: 7840106d129

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

Điện tử viễn thông

ma ngành: 7520207d104

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

Điện tự động giao thông vận tải

ma ngành: 7520216d103

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

Điện tự động công nghiệp

ma ngành: 7520216d103

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

tự động hóa hệ thống điện

ma ngành: 7520216d121

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

this kế tàu & công trình ngoài khơi

ma ngành: 7520122d107

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

Đóng tàu & công trình ngoài khơi

ma ngành: 7520122d108

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

can be & tự động hóa xếp dỡ

ma ngành: 7520103d109

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

kỹ thuật cơ khí

ma ngành: 7520103d116

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

kỹ thuật cơ điện tử

ma ngành: 7520103d117

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

kỹ thuật ô tô

ma ngành: 7520103d122

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

kỹ thuật nhiệt lạnh

ma ngành: 7520103d123

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

can be & tự động công nghiệp

ma ngành: 7520103d128

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

xây dựng công trình thủy

ma ngành: 7580203d110

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

xây dựng dân dụng & công nghiệp

ma ngành: 7580201d112

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

công trình giao thông & cơ sở hạ tầng

ma ngành: 7580205d113

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

kiến trúc & nội thất

ma ngành: 7580201d127

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

quản lý công trình xây dựng

major: 7580201d130

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

can of công nghệ thông

ma ngành: 7480201d114

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

công nghệ phần mềm

ma ngành: 7480201d118

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính

ma ngành: 7480201d119

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

quản lý kỹ thuật công nghiệp

ma ngành: 7520103d131

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

kỹ thuật môi trường

ma ngành: 7520320d115

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

kỹ thuật công nghệ hóa học

ma ngành: 7520320d126

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

máy tàu thủy

ma ngành: 7520122d106

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

nhóm ngành ngoại ngữ

tiếng anh thương mại

ma ngành: 7220201d124

học phí: 630,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

ngôn ngữ anh

ma ngành: 7220201d125

học phí: 630,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

nhóm kinh tế & luật

kinh tế vận tải biển

ma ngành: 7840104d401

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

kinh tế vận tải thủy

ma ngành: 7840104d410

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

logistics & chuỗi cung ứng

ma ngành: 7840104d407

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

kinh tế ngoại thương

ma ngành: 7340120d402

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

quản trị kinh doanh

ma ngành: 7340101d403

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

quản trị tài chính kế toán

ma ngành: 7340101d404

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

quản trị tài chính ngân hang

ma ngành: 7340101d411

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

luật hàng hải

major: 7380101d120

Xem thêm: Tiếp viên hàng không học trường gì? thi khối nào?

học phí: 315,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

nhóm chương trình chất lượng cao

Điện tự động công nghiệp

major: 7840104h401

học phí: 630,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

can of công nghệ thông

mã ngành: 7340120h402

học phí: 630,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

kinh tế vận tải biển

mã ngành: 7520216h105

học phí: 630,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

kinh tế ngoại thương

mã ngành: 7480201h114

học phí: 630,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

nhóm chương trình tiên tiến

kinh tế hải

major: 7340101a403

học phí: 630,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

kinh doanh quốc tế và logistic

mom: 7840104a408

học phí: 630,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

quản lý kinh doanh và marketing

mom: 7340120a409

học phí: 630,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

nhóm chương trình lơp chọn

Điều khiển tàu biển

major: 7840106s101

học phí: 630,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

khai thác máy tàu biển

major: 7840106s102

học phí: 630,000 đ/ tín chỉ

Tham khảo: Thông tin về Cookies

số tin chỉ:

tóm tắt: trường đại học hàng hải thông báo học phí hệ đại học chính quy như sau:

  • học phí đối với chương trình đại trà là 315.000đ/ tín chỉ
  • học phí đối với chương trình tiên tiến, chất lượng cao là 630,000 đ/ tín chỉ
  • mức thu học phí đối với 1 tháng, 1 kỳ, 1 năm tùy thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký theo học

    lời kết: trên đây là học phí đại học hàng hải do trang kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật mới nhất.

    nội dung liên quan:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button