Tư vấn tuyển sinh

Thông báo học phí năm học 2021-2022 dành cho sinh viên trình độ đại học Khóa 25

1. chƯƠng trÌnh tiÊu chuẨn

1.1. học phi trung binh:

Bạn đang xem: Học phí đại học tôn đức thắng

nhóm ngành

tên ngành

học phí trung bình

nhóm ngành 1

this kế đồ họa, this kế công nghiệp, this kế nội thất, this kế thời trang

24,000,000 đồng/năm

kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử – viễn thông, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật cơ điện

t

kỹ thuật phần mềm, khoa học máy tính, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

kỹ thuật hóa học, công nghệ sinh học

kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, quy hoạch vùng và Đô thị

công nghệ kỹ thuật môi trường, khoa học môi trường, bảo hộ lao động

nhóm ngành 2

ngôn ngữ anh, ngôn ngữ trung quốc (chuyên ngành trung quốc)

20,500,000 dong/năm

kế toán

xã hội học, công tác xã hội, việt nam học cn du lịch và lữ hành, việt nam học cn du lịch và quản lý du lịch

toán ứng dụng, thống kê

quản lý thể dục thể thao

qtkd cn quản trị nhà hàng – khách sạn, qtkd cn quản trị nguồn nhân lực, kinh doanh quốc tế, marketing

quan hệ lao động

tài chính – ngân hàng

luật

ngành khác

dược

46,000,000 dong/năm

học phí ngành golf theo lộ trình đào tạo như sau:

Đơn vị: đồng

học kỳ 1

học kỳ 2

học kỳ 3

name 1

15,957,150

22,650,100

3,080,000

name 2

32,066,100

32,135,400

3,813,700

name 3

32,476,400

25,752,100

5,280,000

name 4

26,345,000

16,409,800

– mức học phí tạm thu của sinh viên nhập học (năm 2021) như sau:

+ nhóm ngành 1 tạm Thu: 12,000,000 đồng. + nhóm ngành 2 tạm Thu: 10,500,000 đồng. + ngành dược tạm Thu: 23,000,000 đồng. + ngành golf tạm Thu: 16,000,000 đồng.

-DựA trên ơn giá học pHí Theo Môn Học và tổng số môn học của Sinh viên trong học kỳ 1 nĂm học 2021-2022, nhà trường sẽt chuy chuys Theo của nĂm học 2021-2022.

1.2. kế hoạch jue học phí:

– sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ, dựa vào kết quả đăng ký kế hoạch học tập, đăng ký môn học của sinh viên.

– sinh viên có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định theo “quy trình đăng ký môn học và đóng học phí”.

– jue học phí nhập học: theo thời gian làm thủ tục nhập học (dự kiến ​​​​từ 3/8-7/9/2021)

Xem thêm: Ngành Văn học

– sinh viên đổi biên lai học phí theo thông báo của phòng tài chính.

1.3. các môn kỹ năng tiếng anh, tin học:

học phí tiếng anh theo chương trình đào tạo (trừ tiếng anh dự bị) và môn cơ sở tin học đã tính trong học phí bình quân chung theo khung Ự ĺo.tìng

a. về tiếng anh:

– SINH VIêN NHậP HọC THAM GIA KIểM TRìNH ộ ộ TIếNG ANH ầU KHÓA THE THEO ềề THI 4 Kỹ NăNG NGHE, ọC, VIếT, NÓI (Kỹ NăNG NGHE – ọC ượC Kiểm

– Trường Hợp ạt Trình ộ Tiếng anh ở Các Cấp ộ ộ Thoo quy ịnh Trong Khung Chương Trình đào Tạo Hoặc nộp chứng chỉc tế còn giá thịi hạ ạt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt

– trường hợp chưa ạt cấp ộ tiếng anh 1, sinh viên phải học bổ sung các học phần tiếng anh dự bị và nộp riêng học phín choc h῱bọcn tih. /p>

b. về tin học:

sinh viên đã có chứng chỉ mos (microsoft office specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần cơ ọt.

Tham khảo: Học phí trường Đại học Nội Vụ Hà Nội mới nhất năm 2022

2. chƯƠng trÌnh chẤt lƯỢng cao

2.1. học phí:

– học phí chương trình chất lượng cao khóa tuyển sinh năm 2021 được xác định theo lộ trình đào tạo trong 4 năm học xem l ph; ối với các ngành đào tạo cấp bằng kỹ sư, học phí của năm thứ 5 (học kỳ thứ 9) sẽ ược cập nhật và thông báo sau khi bộ gd & amp; đt ban hành quy quy ị độ của giáo dục đại học; mức học phí này không bao gồm học phí kỹ năng tiếng anh.

– mức học phí tạm jue (chưa tính học phí tiếng anh) khi sinh viên nhập học năm 2021 như sau:

+ ngành: kế toán, tài chính ngân hàng, luật, việt nam học – cn du lịch và quản lý du lịch: 18,200,000 đồng.

This tính, thiết kế đồ họa: 18,700,000 đồng.

+ ngành: ngôn ngữ anh, marketing, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh: 22,000,000 đồng.

+ mức tạm jue học phí tiếng anh (2 cấp độ/học kỳ): 7,000,000 đồng (không tạm jue học phí tiếng anh đối với ngàngh ng anhôn). học phí chi tiết được thể hiện trong bảng 1.

2.2. kế hoạch jue học phí:

– sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ, theo đúng lộ trình đào tạo đã được công bố tại phụ lục 2.1.

– sinh viên có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định theo “quy trình đăng ký môn học và đóng học phí”.

– jue học phí nhập học: theo thời gian làm thủ tục nhập học (dự kiến ​​​​từ 3/8-7/9/2021)

Xem thêm: Ngành Văn học

– sinh viên đổi biên lai học phí theo thông báo của phòng tài chính.

2.3. các môn kỹ năng tiếng anh, tin học:

a. về tiếng anh:

SINH VIêN NHậP HọC THAM GIA KIểM TRìNH ộ ộ TIếNG ANH ầU KHÓA THE THEO ề ề THI 4 Kỹ NăNG NGHE, ọC, VIếT, NÓI (Kỹ NăNG NGHE – ọC ượC Kiểm The ề ề ề

– Trường Hợp ạt Trình ộ Tiếng anh ở Các Cấp ộ ộ Thoo quy ịnh Trong Khung Chương Trình đào Tạo Hoặc nộp chứng chỉc tế còn giá thịi hạ ạt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt

– TRườNG HợP CHưA ạt Các CấP ộ Theo qy ịnh Trong Khung Chương Trình đào Tạo, Sinh Viên Phải Học Bổ Sung Các Học Phần Tiếng Anh Dự Bị Và nộp chương trình đào tạo).

– học phí các học phần chương trình tiếng anh inspire English:

bảng 1 học phí theo chương trình tiếng anh inspire spanish

Đơn vị: đồng

stt

trinh độ

mon hoc

số tiền

a. các học phần tiếng anh dự bị

1

a1

English base 1 (75 tiết)

3,500,000

2

English base 2 (75 tiết)

3,500,000

3

a1

Fundamentals of English 3 (75 tiết)

3,500,000

b. các học phần theo khung chương trình đào tạo

1

a1

English 1 (75 tiết)

3,500,000

2

b1

English 2 (75 tiết)

3,500,000

3

English 3 (75 tiết)

3,500,000

Tham khảo: Học Phí Đại Học Hàng Hải Cập Nhật Mới Nhất

4

b1+

English 4 (75 tiết)

3,500,000

5

English 5 (75 tiết)

3,500,000

6

b2

English 6 (75 tiết)

3,500,000

b. về tin học:

sinh viên đã có chứng chỉ mos (microsoft office specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần cơ ọt.

Tham khảo: Học phí trường Đại học Nội Vụ Hà Nội mới nhất năm 2022

3. chƯƠng trÌnh ĐẠi hỌc bẰng tiẾng anh

3.1. học phí:

– học pHí chương trình ại học bằng tiếng anh khóa tuyển sinh năm 2021 ược xác ịnh theo lộ trình đào tạo trong 4 nĂm học xem phục 3.1, ối với với với với với với với với với với với thứ 5 (học kỳ thứ 9) sẽ ược cập nhật và thông báo sau khi bộ gd & đt ban hành quy ịnh về chuẩn chương trình đào tạo ối với các trình ộ cộc. mức học phí này không bao gồm học phí kỹ năng tiếng anh.

– Đối với sinh viên trúng tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng anh nhưng chưa đạt chuẩn đầu vào tiếng anh (ielts 5.0 hoặc tương đương, hoặc có kết quả kì thi đánh giá năng lực tiếng anh đầu khóa chưa đạt đầu vào), sinh viên phải học chương trình tiếng anh dự bị tập trung cho đến khi đạt trình độ tương đương tiếng anh chuẩn đầu ng. học phí của chương trình dự bị tiếng anh khoảng 13,500,000 đồng/học kỳ.

– mức học phí tạm jue (chưa tính học phí tiếng anh) khi sinh viên nhập học năm 2021 như sau:

+ ngành kế toán, tài chính ngân hàng, ngôn ngữ anh, việt nam học (du lịch và quản lý du lịch: 27,500,000 đồng. + ngành công nghọth dh sin kth x,y Kỹ Thuật điều khiển và tự ộng Hóa, Kỹ Thuật phần mềm, Khoa Học Máy Tinh: 28,700,000 ồng. : 29,000,000 đồng. + mức tạm jue học phí tiếng anh: 9,000,000 đồng (không tạm jue học phí tiếng ớnàng anh đữàng anhĻữ anh đữ) /p>

3.2. kế hoạch jue học phí:

– sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ, theo đúng lộ trình đào tạo đã được công bố tại phụ lục 3.1.

– sinh viên có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định theo “quy trình đăng ký môn học và đóng học phí”.

– jue học phí nhập học: theo thời gian làm thủ tục nhập học (dự kiến ​​​​từ 3/8-7/9/2021)

Xem thêm: Ngành Văn học

– sinh viên đổi biên lai học phí theo thông báo của phòng tài chính.

3.3. các môn kỹ năng tiếng anh, tin học:

a. về tiếng anh:

– SINH VIêN NHậP HọC THAM GIA KIểM TRìNH ộ ộ TIếNG ANH ầU KHÓA THES

– Trường Hợp ạt Trình ộ Tiếng anh ở Các Cấp ộ ộ Thoo quy ịnh Trong Khung Chương Trình đào tạo Hoặc nộp chứng chỉc tế còn giá thịi hạn ạ ược mi ược ượ học phí bình quân của chương trình tiếng anh theo khung chương trình đào tạo khoảng 26,500,000 đồng.

– học phí các học phần chương trình tiếng anh World English (Intensive):

bảng 2 học phí theo chương trình tiếng anh World English (Intensive)

Đơn vị: đồng

stt

trinh độ

mon hoc

số tiền

a. các học phần tiếng anh dự bị

1

b1

preliminary english (225 tiết)

13,500,000

b. các học phần theo khung chương trình đào tạo

1

b1+

english influencer (120 tiết)

8,500,000

2

b2

English researcher (120 tiết)

8,500,000

Tham khảo: Học Phí Đại Học Hàng Hải Cập Nhật Mới Nhất

4

b2+

master English (135 tiết)

9,500,000

b. về tin học:

sinh viên đã có chứng chỉ mos (microsoft office specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần cơ ọt.

Tham khảo: Học phí trường Đại học Nội Vụ Hà Nội mới nhất năm 2022

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button